Fundusz Alimentacyjny na okres świadczeniowy 2015/2016

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy przypomina osobom, które pobierają zasiłki rodzinne wraz z dodatkami lub fundusz alimentacyjny na dzieci uczące się w szkołach ponadgimnazjalnych o konieczności dostarczania zaświadczenia lub oświadczenia o podjęciu/kontynuowaniu przez dziecko nauki w szkole w roku szkolnym 2015/2016. Zaświadczenie należy złożyć w MGOPS Choroszczy do dnia 10 września 2015r. Niedostarczenie w/w zaświadczenia we wskazanym terminie skutkować będzie uchyleniem prawa do świadczeń rodzinnych.

W przypadku podjęcia od września 2015r. przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania osobom, które pobierają zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przysługiwać będzie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania. Dodatek ten zostanie przyznany po złożeniu wniosku o w/w świadczenie. Wniosek można składać w tut. ośrodku od września 2015r. wraz z zaświadczeniem lub oświadczeniem o podjęciu przez dziecko nauki w szkole w roku szkolnym 2015/2016.