Złotówka za złotówkę

Złotówka za złotówkę”- od 01 stycznia 2016r. nowe zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

MGOPS w Choroszczy informuje, że od dnia 01 stycznia 2016r. zmieniają się zasady ustalania prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego w przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego tj. 674,00 zł. lub 764,00 zł ( w przypadku gdy w członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Od 01 stycznia 2016r. w przypadku gdy dochód rodziny przekroczy kryterium dochodowe uprawniające do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą , o którą został przekroczony dochód rodziny.

W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie jest niższa niż 20,00 zł. świadczenia te nie przysługują.

zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych złotówka za złotówkę