ŚWIADCZENIE WYCHOWACZE

W gminie Choroszcz instytucją realizującą program Rodzina 500+ będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy: 16-070 Choroszcz, ul. Dominikańska 2, tel: 85 713 22 40 lub 85 713 22 41 – i tu należy składać wnioski.

Wnioski będzie można składać w wersji papierowej (na miejscu) lub elektronicznej, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS oraz bankowości elektronicznej).

UWAGA! Pierwsze świadczenia wychowawcze zostaną przyznane od momentu wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. Jeśli zaś wniosek zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy (tj. włącznie do 1 lipca 2016r.) od momentu uruchomienia programu, pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od kwietnia 2016 r.

UWAGA! Jeśli osoba składająca wniosek przebywa zagranicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami RP, gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami marszałkowi województwa. Pozwoli to uniknąć pobierania przez tą samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie.

Co należy dołączyć do wniosku?

Przy składaniu wniosku o świadczenie na drugie i kolejne dziecko nie trzeba dołączać do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, ponieważ w tym wypadku nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.
Ale już rodzic składający wniosek na pierwsze dziecko (ze względu na obowiązujące w tym wypadku kryterium dochodowe), będzie zobowiązany dołączyć do wniosku:
– oświadczenia dokumentujące wysokość dochodu niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
– oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym – jeśli członkowie rodziny osiągają takie dochody,
– dokumenty (w tym o świadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.
Przy składaniu wniosku elektronicznego, dokumenty będą mogły być dołączone jako elektroniczne załączniki.

UWAGA! W szczególnych przypadkach gmina będzie mogła prosić o dodatkowe dokumenty lub oświadczenia.

 

Terminy i postępowanie administracyjne

Jeśli wniosek zostanie prawidłowo złożony w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, świadczenie wychowawcze z wy¬równaniem od 1 kwietnia 2016 r., będzie wypłacone w ciągu trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Natomiast jeśli rodzina złoży wniosek po trzech miesiącach od startu programu, decyzja i wypłata świadczenia będą uzależnione od dnia złożenia wniosku. Jeśli wniosek zostanie złożony do 10 dnia miesiąca (włącznie), to wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca. Wniosek złożony po 10. dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca z wyrównaniem od miesiąca złożenia wniosku.

Wypłaty
Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziny: przelewem na konto lub w gotówce.

INFOLINIA: (85) 74 39 499 za pośrednictwem której pracownicy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego udzielają osobom zainteresowanym i pracownikom samorządów gminnych informacji z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Akty prawne:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/Informacje+wydzialow/Polityka+Spoleczna/Informacje+Wydzialu/Program+Rodzina+500+plus/default.htm

Ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2016 poz. 195.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA rodzin y, PRAC Y I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego PDF

Oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym -Załącznik nr 3

Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu- Załącznik nr 2

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego- Załącznik nr 4