Przemoc i uzależnienia

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody.

Według Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005r. Nr 180, poz.1493) przemoc domowa to wszelkie incydenty gróźb, przemocy lub nękania (psychologicznego, fizycznego, seksualnego, ekonomicznego lub emocjonalnego) między osobami dorosłymi, którzy żyją w związku partnerskim lub są członkami tej samej rodziny, niezależnie od płci i orientacji seksualne.

Zgodnie z art. 207§1 Kodeksu Karnego, przemoc w rodzinie jest przestępstwem.

 JEŻELI JESTEŚ OFIARĄ LUB ŚWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE

powiadom:

 • policję (997)
 • prokuraturę

na terenie gminy Choroszcz możesz zwrócić się do:

 • Zespół Interdyscyplinarny w Choroszczy
 • Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy
 • Gminną Komisję Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Choroszczy
 • Lekarza rodzinnego
 • Pedagoga szkolnego/ przedszkolnego

Przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku ul. Borsucza 2 można skorzystać ze specjalistycznej pomocy:

 1. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą zwracać się o specjalistyczną pomoc u:
 • konsultanta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – środa w godzinach 14:00-18:00;
 • specjalisty ds. rozwiązywania problemów rodzinnych – wtorek i czwartek w godzinach 15:30-18:00;
 • pedagoga i pracownika socjalnego – pracownicy PCPR poniedziałek – godz. 8.00-16.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30

Wizytę z w/w osobami należy umówić telefonicznie – 85 740-39-11.

 1. Osoby stosujące przemoc mogą zgłaszać się do programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy. Zgłoszenie poprzedzone jest rozmową z konsultantem ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W w/w programach mogą również uczestniczyć osoby kierowane przez policję lub z postanowienia Sądu.
 2. W Krasnem gm. Zabłudów istnieje 8 miejsc w mieszkaniach chronionych dla ofiar przemocy. Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Powiatu Białostockiego określa Uchwała Nr XVII/148/2004 Rady Powiatu Białostockiego z dnia 27 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 83 poz.1248)

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY W CHOROSZCZY

Na terenie Gminy Choroszcz działa od listopada 2011r. Zespół Interdyscyplinarny. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie uchwały nr IV/53/11 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, Zarządzenia Nr 86/2011 Burmistrza Choroszczy z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego. W skład Zespołu wchodzą pracownicy MGOPS, policji, pedagodzy szkolni, kuratorzy sądowi, lekarz rodzinny z Przychodni „MEDICUS” s. c w Choroszczy.

Głównym celem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie poprzez profilaktykę i edukację w tym zakresie; wsparcie osób doznających przemocy poprzez stworzenie efektywnie funkcjonującego systemu chroniącego ofiary przemocy oraz oddziaływanie ukierunkowane na sprawców przemocy w rodzinie.

Uchwała Nr X/111/2012 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia i realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

Kontakt
Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Choroszczy
16-070 Choroszcz ul. Dominikańska 2
tel. 85 713 22 26 dostępny w godzinach 7:30 – 15:30

Przydatne linki: