Świadczenia opiekuńcze

Świadczeniami opiekuńczymi są:

 1. zasiłek pielęgnacyjny
 2. świadczenie pielęgnacyjne
 3. specjalny zasiłek opiekuńczy

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje: niepełnosprawnemu dziecku; osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 153,00 zł. miesięcznie.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie umieszczonej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Osobom, o których mowa w ust. 2 i 3, zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje, jeżeli członkom rodziny przysługują za granicą świadczenia na pokrycie wydatków związanych z pielęgnacją tych osób, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć:

 1. uwierzytelnioną kopia dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,
 2. orzeczenie:
  • o niepełnosprawności – w przypadku dzieci
  • o znacznym stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób w wieku
  • powyżej 16 roku życia
  • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności,

W przypadku ubiegania się o w/w świadczenie nie są wymagane zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodu.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego organ ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego