Świadczenia rodzinne

Świadczeniami rodzinnymi są:

 1. Świadczenia opiekuńcze:
  • zasiłek pielęgnacyjny,
  • specjalny zasiłek opiekuńczy
  • świadczenie pielęgnacyjne
 2. Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
  • urodzenia dziecka
  • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
  • samotnego wychowania dziecka
  • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej
  • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
  • rozpoczęcia roku szkolnego (w tym również roczne przygotowanie przedszkolne)
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na częściowe pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły
  • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły.
 3. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka