Karta Dużej Rodziny

Od stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o Karcie Dużej Rodziny, która zastąpiła  uchwałę Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Karta ma zasięg ogólnopolski
i umożliwia korzystanie członkom rodzin wielodzietnych ze zniżek oferowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne. Warunkiem uzyskania przez rodzinę Karty Dużej Rodziny jest posiadanie na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.

Karta jest przyznawana:

  • rodzicom – na czas nieokreślony,
  • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia
  • dziecku w wieku powyżej 18. roku życia – do ukończenia 25. roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
    o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • dzieciom umieszczonym w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia
    w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Karta wydawana jest bezpłatnie.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje bez względu na wiek dziecka w chwili składania wniosku. O kartę mogą ubiegać się rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci.