Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy informuje, że z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa o karcie dużej rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863)

Karta dużej rodziny przysługuje rodzinom posiadającym co najmniej trójkę dzieci, w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta dużej rodziny wydawana jest również rodzicom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz ich podopiecznym. Wniosek na Kartę Dużej Rodziny Składa się w gminie właściwej na miejsce zamieszkania. Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

Karta Dużej rodziny daje uprawnienia do zniżek w opłatach za wstęp do instytucji lub świadczonych w tych instytucjach usług. Przykładem instytucji, w których będą mogły być wprowadzone zniżki są niektóre muzea, instytucje wystawiennicze, parki narodowe, rezerwaty przyrody czy obiekty i urządzenia sportowo–rekreacyjne.

Lista miejsc i wysokość zniżek (aktualizowana na bieżąco) dostępna jest na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny może złożyć: pełnoletni członek rodziny, opiekun prawny dziecka, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci, rodzina zastępcza wobec swoich podopiecznych oraz naturalnych dzieci,

Przy składaniu wniosku o przyznanie karty dużej rodziny należy okazać następujące dokumenty :

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokumenty potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – dokumenty potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie lub oświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
  7. w przypadku osób, które osiągnęły pełnoletność i przybywają w pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wnioski o przyznanie karty dużej rodziny można składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy ul. Dominikańska 2 w poniedziałek od 7.30 do 18.00 od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Druki wniosków są do pobrania w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Choroszczy ul. Dominikańska 2 oraz na stronie internetowej https://rodzina.gov.pl/

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: (085) 713-22-41 lub (085) 713-22-40.