Pomoc społeczna

Świadczenia z pomocy społecznej

Zgodnie z art. 7 i  art. 8 ust. 1 ustawy z 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023r., poz. 901 z późn.zm.) prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

 1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza  kwoty 776,00 zł., zwanej „kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”,
 2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł, zwanej „kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”,
 3. Rodzinie, której dochód  nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej  „kryterium  dochodowym  rodziny”, przy jednoczesnym wystąpieniu, co najmniej jednego z powodów: ubóstwa; sieroctwa; bezdomności; bezrobocia; niepełnosprawności; długotrwałej lub ciężkiej choroby; przemocy w rodzinie; potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zadania pomocy społecznej realizowane są  jako zadania zlecone  przekazywane przez Wojewodę i zadania własne gminy. Świadczenia są finansowane ze środków z budżetu gminy i dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie zadań zleconych i  zadań własnych gminy.

Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pomocy społecznej są zróżnicowane, niektóre z nich mają charakter obligatoryjny, a inne fakultatywny. Każdy rodzaj świadczenia ma ustawowo określone przesłanki, będące podstawą ich przyznania. Wyodrębnić można następujące rodzaje świadczeń: w naturze, w usługach i pieniężne. Udzielane są bezpłatnie, odpłatnie lub za częściową odpłatnością.

Świadczenia pieniężne  realizowane przez Ośrodek  to m.in.:

 • zasiłek stały,
 • zasiłek okresowy,
 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • wynagrodzenie  należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki  przyznane przez sąd;

Świadczeniami niepieniężnymi w ramach pomocy społecznej udzielanej przez Ośrodek są:

 • praca socjalna,
 • bilet kredytowany,
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • składki na ubezpieczenia społeczne,
 • pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 • sprawienie pogrzebu,
 • poradnictwo specjalistyczne,
 • interwencja kryzysowa,
 • schronienie,
 • posiłek,
 • niezbędne ubranie,
 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy;
 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 • pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

Udzielenie któregoś z powyższych świadczeń wymaga wcześniejszego przeprowadzenia przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, celem ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej, dochodowej i majątkowej osób czy rodzin. Poniżej krótko opisano świadczenia, z których najczęściej korzystają mieszkańcy naszej gminy:

Zasiłek stały – przysługuje  pełnoletniej osobie  całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, zarówno gospodarującej samotnie, jak i pozostającej w rodzinie. Stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do wysokości kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej. Jego wysokość stanowi, bowiem różnicę miedzy wspomnianym kryterium dochodowym a dochodem osoby lub rodziny potrzebującej wsparcia. Kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 719,00zł jak również niższa od 30,00 zł. Osobą niezdolną do pracy z tytułu wieku jest osoba, która ukończyła 60 lat (kobieta)  i  65 lat (mężczyzna).

Zasiłek stały jest świadczeniem obligatoryjnym pod warunkiem spełnienia wymogów określonych  w art.37 ustawy o pomocy społecznej oraz dochodów poniżej kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

Podstawowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego.

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie zasiłku stałego.
 2. Orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy lub  orzeczenie o umiarkowanym  lub znacznym  stopniu  niepełnosprawności lub
 3. Udokumentowanie osiągnięcia wieku emerytalnego ( 60 lat kobieta lub 65 lat mężczyzna) i braku uprawnień do świadczeń emerytalno- rentowych.
 4. Udokumentowanie dochodów własnych osoby lub osoby i na osobę w rodzinie z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku ( np. wniosek złożony w lutym, należy udokumentować dochody własne  osoby i rodziny jakie wpłynęły do rodziny w styczniu).
 5. Inne dokumenty istotne dla ustalenia uprawnień do zasiłku stałego z pomocy społecznej.

Zasiłek okresowy – świadczenie z pomocy społecznej przysługujące w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień  do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Przysługuje osobie lub rodzinie, której dochód jest niższy od ustawowego kryterium dochodowego. Jego wysokość jest ustalana jako różnica pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej lub rodziny a faktycznym dochodem osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie może być również niższa niż 20 zł miesięcznie.

Zasiłek okresowy  jest świadczeniem obligatoryjnym pod warunkiem spełnienia wymogów określonych  w art. 38 ustawy o pomocy społecznej łącznie ze spełnieniem kryteriów niskich dochodów  określonych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy.

Podstawowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku  okresowego.

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie zasiłku okresowego.
 2. Udokumentowanie dochodów własnych wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. wniosek złożony w lutym, należy udokumentować dochody własne  osoby i rodziny jakie wpłynęły do rodziny w styczniu).
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu osoby/osób  bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
 4. Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie,  Orzeczenie o   niezdolności do pracy lub stopniu niepełnosprawności.
 5. Zaświadczenia  dzieci  uczących się w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych  potwierdzające  kontynuowanie przez dzieci  nauki.
 6. Inne dokumenty istotne dla ustalenia uprawnień strony do świadczeń pomocy społecznej.

Zasiłek celowy – przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów czy napraw w mieszkaniu a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek celowy  jest świadczeniem  fakultatywnym (uznaniowym) przyznawanym   pod warunkiem spełnienia  kryteriów niskich dochodów oraz udokumentowania konkretnej potrzeby bytowej, której osoba lub rodzina nie jest w stanie zaspokoić wykorzystując własne środki i możliwości. Zasiłek celowy jest przeznaczony na częściowe pokrycie kosztów  konkretnej potrzeby a jej wysokość jest uzależniona od indywidualnej sytuacji osoby/rodziny, oraz możliwości finansowych  ośrodka.

Podstawowe dokumenty niezbędne przy ubieganiu się o świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku  celowego.

 1. Podanie o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego ze wskazaniem celu na jaki pomoc jest niezbędna i wskazanie przyczyn ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej.
 2. Udokumentowanie dochodów własnych wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (np. wniosek złożony w lutym, należy udokumentować dochody własne  osoby i rodziny jakie wpłynęły do rodziny w styczniu).
 3. Zaświadczenie z urzędu pracy o zarejestrowaniu osób/ osoby  bezrobotnych z prawem lub bez prawa do zasiłku.
 4. Zaświadczenie lekarskie o długotrwałej chorobie,  Orzeczenie o   niezdolności do pracy lub  stopniu niepełnosprawności.
 5. Zaświadczenia  dzieci  uczących się w gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych o kontynuowaniu nauki.
 6. Inne dokumenty istotne dla ustalenia uprawnień strony do świadczeń pomocy społecznej (np. potwierdzające stałe miesięczne wydatki mieszkaniowe, otrzymywane lub płacone alimenty, wysokie koszty na leki  i inne).