Świadczenie „Za życiem”

Od stycznia 2017 r. Ośrodek realizuje również zadania wynikające z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach ustawy m. in. przyznaje się i wypłaca jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000 zł. Świadczenie to przysługuje tytułu urodzenia się żywego dziecka, którego rodzic posiada zaświadczenie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii.