Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja prowadzi działalność w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy (limit  i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Burmistrza Choroszczy);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi sprawy zgodnie z procedurą zobowiązania do leczenia określoną w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 • przyjęcie wniosku o leczenie odwykowe założonego przez osoby lub instytucje,
 • wezwanie na rozmowę wyjaśniająco – motywującą osobę zgłoszoną do leczenia odwykowego,
 • skierowanie tej osoby na badanie przez biegłego lekarza w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
 • skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego o nałożenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wobec osoby z rozpoznaniem zespołu uzależnienia od alkoholu lub w przypadku braku współpracy z jej strony.

Komisja prowadzi postępowanie wyjaśniające zmierzające do zobowiązania do leczenia odwykowego, w którego trakcie zbierane są informacje dotyczące nadużywania alkoholu i negatywnych zachowań z tym związanych oraz przeprowadza rozmowy motywujące do podjęcia leczenia dobrowolnie.

W sytuacji kiedy działania prowadzone przez Komisję nie przynoszą efektu Komisja kieruje wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego do właściwego Sądu. Sąd może zobowiązać do leczenia osobę, która:

 1. jest uzależniona od alkoholu, co stwierdza się na podstawie opinii biegłych sądowych,
 2. nie podjęła leczenia odwykowego i nie zachowuje abstynencji,
 3. w związku z nadużywaniem alkoholu:
  • powoduje rozkład życia rodzinnego,
  • znęca się nad członkami rodziny,
  • zakłóca spokój i porządek publiczny,
  • demoralizuje nieletnich.

 

Wniosek o wszczęcie postępowania o zobowiązanie do leczenia odwykowego można złożyć w siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2, pok. 2 (osobiście lub listownie).

tel. 85 713-22-23

Wnioskodawca nie ponosi kosztów postępowania i nie jest zobowiązany do złożenia żadnych dodatkowych dokumentów.