Wspieranie rodziny

Pomoc dziecku i rodzinie jest zadaniem samorządu gminnego wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a zgodnie z art. 176 ww. ustawy obowiązkiem gminy jest utworzenie i rozwój systemu wspierania rodziny.

Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
– wychowawczych to zespół planowanych działań mających na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania tych funkcji.

Założeniem podstawowym Ustawy jest stworzenie spójnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną, jeśli ma ona trudności w wypełnianiu swoich funkcji. Chodzi o zapewnienie pomocy, która wyeliminuje konieczność zabrania dziecka z rodziny lub w szczególnych sytuacjach, szybki powrót dziecka do rodziny, po okresowym pobycie poza nią. Obowiązek ten jednostki samorządu realizują poprzez współpracę ze środowiskiem lokalnym, sądami, policją, instytucjami oświatowymi, podmiotami ochrony zdrowia, a także kościołami oraz organizacjami społecznymi. Pomoc jest skierowana głównie do rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych przemocą, ubogich i zagrożonych ubóstwem, a duży nacisk kierowany jest na działania profilaktyczne, wspomagające rodziny w prawidłowym funkcjonowaniu i zapobiegające powstawaniu patologii.

Asystent rodziny – pomaga i wspiera rodzinę z dziećmi w nabywaniu umiejętności do samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza dotyczących opieki i wychowania dzieci. Asystent rodziny wspólnie z rodziną ustala plan pracy, prowadzi dokumentację i współpracuje z pracownikami różnych instytucji na rzecz rodziny.

Celem głównym pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę takiego poziomu stabilności życiowej  i odpowiedzialności za własne życie, które pozwoli jej, o ile to możliwe, na samodzielne funkcjonowanie i wychowywanie dzieci.

Pomoc asystenta przyznawana jest na wniosek pracownika socjalnego po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Wsparcie asystenta rodziny udzielane jest w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu wskazanym przez rodzinę i uzgodnionym pomiędzy rodziną a asystentem rodziny.

Efektem współpracy powinno być odzyskanie przez rodzinę kontroli nad własnym życiem i samodzielności w pełnieniu funkcji i roli rodzica, w taki sposób, aby środowisko rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu  i rozwojowi dzieci.

Szczegółowe działania w zakresie wsparcia rodziny znajdują się w Gminnym Programie Wspierania Rodziny w Gminie Choroszcz na lata 2022 – 2024.