Deklaracja dostępności

Strony WWW Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Strony WWW Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Strony WWW Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Data publikacji strony internetowej: 2015-09-21

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2023-05-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Część materiałów wideo nie posiadają transktypcji tekstowej. Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości. Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie). Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR. Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR – https://www.onlineocr.net/ W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa mgops.choroszcz.pl spełnia wymagania w ponad 99 %. https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=4b099860-990e-43c9-a9c9-066a18913f87 . Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-07-03. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2023-05-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Sołowianiuk, adres poczty elektronicznej informatyk@choroszcz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 85 713 22 43. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy

Adres organu odwoławczego: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz

Adres e-mail organu odwoławczego: mgops@choroszcz.pl

Telefon organu odwoławczego: 85 713 22 26

Dostępność architektoniczna

Budynek stanowi jednocześnie siedzibę Urzędu Miejskiego w Choroszczy i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy

Do budynku prowadzą 2 wejścia (jedno z wejść prowadzi do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy, drugie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy). Z wejścia głównego może skorzystać osoba niepełnosprawna z pomocą osób trzecich/pracowników Urzędu Miejskiego w Choroszczy (duże nachylenie podjazdu).

Biuro Podawcze znajduję się po lewej stronie od wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są pokoje 1 i 4 (Wydział Spraw Obywatelskich, USC). W budynku nie ma windy. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich powinny kierować się do pokoju 1 gdzie zostanie wezwany odpowiedni urzędnik lub pracownik socjalny.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy (Urzędu Miejskiego w Choroszczy) nie ma pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Toaleta dla dostępna dla osób z niepełnosprawnościami na parterze w korytarzu po lewej stronie od wejścia do Urzędu Miejskiego w Choroszczy.

Koordynatorzy dostępności

Andrzej Sztabelski  – tel. 85 713 22 04, e-mail: asztabelski@choroszcz.pl